Administration: +32 2 465 78 88  Fax. : +32 2 463 55 57
  NL  FR  ENG 
  ONTHAALICT DIENSTEN  WEBDIENSTEN  BEHEERSTOEPASSINGEN  CONTACT
  IEM/PRA update : Nieuwe modules Planning en FACTURATIE zijn beschikbaar
 
  NL

  FR

  ENGPartners

 


ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN v2011.04
 
1. AANBIEDINGEN & PRIJZEN
Tenzij anders overeengekomen, zijn onze prijzen niet bindend en kunnen zij zonder pre-advies worden gewijzigd. Zelfs wanneer een bestelling is aanvaard, worden de goederen berekend tegen de prijzen van toepassing op de dag van levering.  Prijzen gelden maximum voor 1 week mbt tot hardware tenzij expliciet anders vermeld. Onvoorziene prijswijzigingen van de fabricant uit  die groter zijn dan 10% van de prijs geven reden tot herziening van de prijs. De klant heeft evenwel het recht de bestelling van dat specifieke onderdeel te annuleren zonder kosten.

2. LEVERINGSTERMIJNEN
Deze zijn slechts richtgevend en zonder verbintenis opgegeven. Indien onvoorziene gevallen of gevallen van heirkracht, waarover wij alleen oordelen, de uitvoering van een overeenkomst bemoeilijken of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor deze overeenkomst op te schorten of te vernietigen. Deze maatregel ontslaat de koper niet van de verplichting, het eventueel reeds uitgevoerde gedeelte van de overkomst te betalen.

3. KWALITEIT
Beschrijvingen, maten, gewichten, tekeningen, plannen en/of foto`s van om het even welk materieel worden slechts ter informatie gegeven, onder voorbehoud van de gebruikelijke afwijkingen en der eventuele nuttig geachte wijzigingen.

4. VERZENDINGEN
Bij gebrek aan voorschriften van de klant, kiezen wij de verzendingswijze en de vervoerder, maar op risico en onder verantwoordelijkheid van de koper. De leveringen gebeuren bij vertrek van onze magazijnen, zelfs bij franco zendingen en worden verzonden op risico van de koper.

5. ANNULATIES
Elke annulatie van goederen, die niet speciaal gefabriceerd worden, kan slechts NA uitdrukkelijk voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord EN NA de onherroepelijke verbintenis van de klant een schadevergoeding te betalen ten belope van 25% van het bedrag van de bestelling, met een minimum van 40,00 Euro. Voor goederen, die speciaal gefabriceerd of geimporteerd worden volgens de specifieke opdracht van de klant, zal een annulatie nooit aanvaard worden tenzij de klant er zich schriftelijk toe verbindt, alle gemaakte onkosten te vergoeden met een minimum van 40%
van het bedrag van de bestelling.

6. TERUGNAME / OMWISSELING
Mits ons voorafgaandelijk akkoord kunnen goederen, die niet speciaal gefabriceerd worden:
 • teruggenomen, mits betaling van een vergoeding van 20% van hun facturatiewaarde, met een minimum van 40,00 Euro.
 • omgewisseld worden tegen andere goederen, mits betaling van een vergoeding van 10% van hun facturatiewaarde, met een minimum van 40,00 Euro, voor zover zij ons franco en in nieuwe staat teruggezonden worden.

7. KLACHTEN
Iedere zichtbare schade of ieder gedeeltelijk of totaal gebrek van levering moet, in ieder geval, zo snel mogelijk aan de vervoerder en aan onszelf medegedeeld worden. Iedere klacht moet gedaan worden per aangetekende brief binnen de drie dagen die volgen op de receptie van de goederen. Om geldig te zijn moet een klacht vergezeld zijn van :
 1. een rapport van de laatste vervoerder waaruit blijkt dat de verpakking in goede staat was;
 2. een rapport van een onafhankelijk deskundige, met beschrijving van de aard en van de mogelijke oorzaak van de schade of van het gebrek, indien de waarde der goederen meer dan 2500,00 Euro bedraagt.
8. GARANTIE
Behalve schriftelijke afwijking wordt de goede werking van onze producten gewaarborgd tijdens een periode van 6 maand. Wat de componenten betreft die niet door onszelf gefabriceerd worden zal de garantieperiode nooit langer zijn dan die verleend door de respectievelijke fabricanten. Ieder artikel met een veronderstelde fabricagefout moet ons teruggezonden worden en, indien het als defect erkend wordt, zal gratis hersteld of vervangen worden. Onze verantwoordelijkheid sluit uitdrukkelijk elke schadevergoeding uit, uit welke hoofde ook, zowel tengevolge van stoffelijke schade als tengevolge van aantasting van de fysische integriteit van personen als uit eender welke andere oorzaak. Dit is ook van toepassing voor installaties door onze diensten vervaardigd en geplaatst. Ieder hersteld of vervangen artikel zal naar de koper teruggestuurd worden, op zijn kosten en risico. Zijn van de garantie uitgesloten :
 1. alle schade of verlies na overhandiging van de goederen aan de vervoerder, de koper moet zich verzekeren tegen transport-risico`s en klachten over schade of verlies tijdens het transport moeten aan de verzekeraar of aan de vervoerder gericht worden;
 2. alle schade opgelopen tijdens het opslaan of tijdens de oprichtingswerken, indien de goederen gewaarborgd zijn tijdens een bepaalde periode na hun aankomst ter plaatse (of zelfs na de oprichtingswerken ter plaatse, INDIEN het materieel niet opgeslagen of geinstalleerd werd zoals het hoort). Een beroep op de garantie impliceert in ieder geval vanwege de koper een onderzoek van de hele uitrusting en een schriftelijke relaas van zijn bevindingen;
  1. onmiddellijk na aankomst van de goederen;
  2. voor de oprichting, indien de garantie uitgebreid is tot deze periode; 3) voor het opstarten, indien de garantie uitgebreid is tot deze periode;

9. BORGSTELLING

Indien wij aanvaarden een bankwaarborg te stellen, zal de duur van deze maximum 6 maaden na verzenddatum van de goederen bedragen..

10. BETALING
Ieder gebrek van betaling op de overeengekomen vervaldag heeft van rechtswege volgende gevolgen :
 • de verlengenis van ons exclusief en totaal eigendomsrecht op de onbetaalde goederen en ons recht op de onmiddelllijke terugname van deze, waarvoor de koper ons zijn onherroepelijk akkoord geeft, en het stopzetten van verdere leveringen;
 • de onmiddellijke eisbaarheid van het totaal van onze vorderingen, zelfs indien deze voortkomen uit andere en latere leveringen;
 • ten konventionele en forfaitaire titel worden de nog openstaande saldi op een forfaitaire en onherleidbare wijze verhoogd met 12% intresten en een schadebeding van 10% met een minimum van 75,00 Euro, onverminderd alle andere eventuele schadevergoedingen;
 • vanaf de vervaldatum worden de openstaande saldi verhoogd met een intrest a rato van 1% per maand en elke begonnen maand;
 • de eventuele aanbieding aan de koper van een wissel op zicht, waarvan alle inkassokosten ten zijne laste zijn;
 • de last voor de koper van kosten resulterend uit eventuele rechterlijke formaliteiten; g) de opschorting van de normale garantie tot ontvangst van de betalingsachterstal, zonder dat deze opschorting de overeengekomen garantieperiode zou verlengen;
 • ons recht eventueel betalinswaarborgen of betaling bij levering, voor nog lopende bestellingen, te eisen of zelfs deze bestellingen zonder vergoeding op te zeggen.
 • bij betwisting is enkel de rechtbank van Antwerpen bevoegd.

11. FAILLISSEMENT
In geval van concordaat of faillissement van de koper is de verkoop van rechtswege vernietigd en is de koper een forfaitaire vergoeding verschuldigd zoals voorzien onder punt 5.

12. KOSTEN
Bij een bestelling van kleine waarde worden de verpakkingskosten berekend en een forfaitair bedrag van 20 Euro (voor minder dan 60 Euro) of van 30 Euro (voor minder dan 50 Euro).

13. DEELLEVERINGEN
Wij behouden ons het recht voor een bestelling bij gedeelten uit te voeren en gedeeltelijke facturen te overhandigen, naarmate de leveringen; de betaling der gedeeltelijke facturen is eisbaar op de normale vervaldag.

14. RECHTSMACHT
In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Antwerpen bevoegd.

15. ALGEMEENHEDEN
Indien de dokumenten van de koper gedrukte aankoopvoorwaarden vermelden, is overeengekomen dat de voorwaarden van de verkopere voorrang hebben, tenzij schriftelijke aanvaarding van deze laatste.
 
  Algemene verkoopsvoorwaarden v2011.04

    Gebruiksvoorwaarden website  •  Privacy beleid  •  Contact  •  Algemene verkoopsvoorwaarden  •  
© 2001-2012 CMS Imagine-IT bvba/sprl